Förebyggande brandskyddsarbete

Vi har i Brf Lunden 28 påbörjat ett systematiskt brandskyddsarbete.  

Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778, SFS 2020:882) ska alla fastighets- och verksamhetsägare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning och livräddning samt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (”SBA”, SRVFS 2004:3) samt vidta åtgärder för att förebygga brand och olyckor i syfte att förhindra eller begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Brandskyddsarbetet ska bedrivas kontinuerligt och dokumenteras. 

  • Varje år har vi brandinspektioner utförda av ett auktoriserat företag.  
  • Pulversläckare är uppsatta i båda tvättstugorna samt brandvarnare i källarutrymmen vid tvättstugor.  

Utrymningsvägar/Trapphus 

Vi har två utrymningsvägar ifrån våra lägenheter:  

  • Via trapphusen.  
  • Via fönstren. Om trapphusen är rökfyllda är utrymningsväg nummer två via fönster med hjälp av räddningstjänsten.  

Det är därför inte tillåtet att förvara lösa föremål i trapphusen. Dessa kan försvåra utrymning av lägenheter samt arbetet för ambulanspersonal samt räddningstjänsten. De kan även orsaka anlagd brand. Se nya anslag i trapphusen.  

Källare och vind 

Förvaring av föremål i källar- samt vindsgångar är inte tillåtet. Tillfällig förvaring under max 7 dagar är ok om föremålen tydligt märks upp med namn, lägenhetsnummer, telefonnummer samt tidsplan för när de kommer att flyttas.

Förvaring av brandfarliga vätskor såsom lösningsmedel och spolarvätska är inte tillåtet i källar- eller vindsförråd. Målarfärg är ok.

Information om brandskydd, se även information från MSB: Skydda dig och dina grannar samt Skydda dig mot brand

  • Brandvarnare – Varje lägenhet skall vara utrustad med minst en brandvarnare. Se till att kontrollera batterierna minst en gång om året. 
  • Vi uppmuntrar även alla lägenheter att införskaffa brandfilt samt pulversläckare för att kunna släcka en ev. brand.  

Problem – Vid upptäckt av felaktig utrustning eller felaktig förvaring kontakta styrelsen på styrelsetelefonen eller via mailen.   

Med dessa åtgärder hoppas vi på att kunna förebygga bränder i vårt gemensamma hus samt öka tryggheten och säkerheten i huset.