Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum:         2018-06-02

Tidpunkt:      Klockan 12:00

Plats:            Gården, Persgatan

Årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på hemsidan (fliken ’Om föreningen’), samt vid stora tvättstugan.

Motioner insändes till josefine.pernes@brflunden28.se senast den 25 maj.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Förslag från valberedningen.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Styrelsen berättar om projekt innergården
 18. Motioner från medlemmar
 19. Avslutande

Vi ses där!